اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/14
کل خالص ارزش دارائی ها 3,648,000,220,037 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 22,993,288 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 22,993,288 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 23,155,265 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 158,655

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/11/18

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیر ثبت:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

مدیران سرمایه گذاری:

فرهنگ قراگوزلو، علي نوريان، دانش قراگوزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز