اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/28
کل خالص ارزش دارائی ها 3,898,980,690,711 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 24,046,407 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 24,046,407 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 24,216,925 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 162,144

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/11/18

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیر ثبت:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

مدیران سرمایه گذاری:

فرهنگ قراگوزلو، علي نوريان، دانش قراگوزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز