اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/06
کل خالص ارزش دارائی ها 4,823,712,711,126 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 18,559,379 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 18,559,379 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 18,684,501 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 259,907

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/11/18

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

مدیران سرمایه گذاری:

فرهنگ قراگوزلو، علي نوريان، دانش قراگوزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي دايارهيافت