اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/29
کل خالص ارزش دارائی ها 1,872,111,981,452 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,677,243 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,677,243 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,775,142 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 280,372

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/11/18

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

مدیران سرمایه گذاری:

فرهنگ قراگوزلو، علي نوريان، دانش قراگوزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي دايارهيافت