اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/11
کل خالص ارزش دارائی ها 3,800,380,320,809 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 22,795,534 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 22,795,534 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 22,955,353 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 166,716

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/11/18

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیر ثبت:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

مدیران سرمایه گذاری:

فرهنگ قراگوزلو، علي نوريان، دانش قراگوزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز