صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به1400/01/31 1400/02/08
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/12/30 صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان 1400/01/10
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1399/11/30 صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان 1399/12/26
گزارش عملکرد برای دوره 3 ماهه منتهی به1399/11/30 صندوق آوای سهام کیان 1399/12/26
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/11/30 صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان 1399/12/10
گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به 30آبان 1399(حسابرسی شده) 1399/11/08
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/10/30 صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان 1399/11/08
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/09/30 صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان 1399/10/10
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري آواي سهام کيان براي سال مالي منتهي به 30 آبان ماه 1399 1399/09/24
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري آواي سهام کيان براي سال مالي منتهي به 30 آبان ماه 1399(حسابرسي نشده) 1399/09/24
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/09
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان منتهی به دوره 9ماهه منتهی به 31 مرداد 1399 1399/06/26
صورتهای مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به 31مرداد1399 صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان 1399/06/26
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/05/31 1399/06/10
گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1399(حسابرسی شده) 1399/05/15
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان منتهی به دوره 6ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1399 1399/04/01
صورتهای مالی منتهی به دوره 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1399 1399/04/01
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/12/29 (اصلاحی) 1399/01/11
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
صورتهای مالی منتهی به دوره 3 ماهه منتهی به 30 بهمن 1398(اصلاحی) 1398/12/27
گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان منتهی به دوره 3 ماهه منتهی به 30 بهمن 1398 1398/12/27
صورتهای مالی منتهی به دوره 3 ماهه منتهی به 30 بهمن 1398 1398/12/26
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 1398/08/30(اصلاحی) 1398/12/03
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/10/30 1398/11/08
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به1398/08/30 صندوق آوای سهام کیان 1398/11/08
گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30آبان 1398 1398/11/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/08
صورت مالی برای سال مالی منتهی به1398/08/30 صندوق آوای سهام کیان 1398/09/27
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به1398/08/30 صندوق آوای سهام کیان 1398/09/27
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/07/30 1398/08/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/10
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه1398 صندوق آوای سهام کیان 1398/06/31
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه1398 صندوق آوای سهام کیان 1398/06/31
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/04/31 1398/05/08
گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 1398/02/31 1398/05/07
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/02/31(حسابرسی شده) 1398/05/07
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/10
گزارش فعالیت صندوق برای دوره 6ماهه منتهی به 1398/02/31 1398/04/02
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1398/02/31 1398/04/02
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/01/31 1398/02/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/01/10
صورت مالی برای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/11/30 1397/12/28
گزارش عملکرد دوره 3 ماهه منتهی به 1397/11/30 1397/12/28
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1397/10/30 1397/11/13
گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30آبان 1397 1397/10/19
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
صورت های مالی سالانه منتهی به 1397/086/30(حسابرسی نشده) 1397/10/01
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/08/30 صندوق آوای ثروت کیان 1397/10/01
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/07/30 1397/08/05
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/06/31 1397/07/09
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1397/505/31 1397/06/31
صورت مالی منتهی نه ماهه منتهی به 1397/05/31 1397/06/31
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/05/31 1397/06/06
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/04/31 1397/05/06
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/02/31 (حسابرسی شده) 1397/04/24
صورت های مالی 6 ماه منتهی به 1397/02/31(حسابرسی شده) 1397/04/24
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/03/31 1397/04/10
صورت های مالی 6 ماه منتهی به 1397/02/31(حسابرسی نشده) 1397/04/03
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/02/31 (حسابرسی نشده) 1397/04/03
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 96/09/30 (اصلاحی) 1397/03/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 96/10/30 (اصلاحی) 1397/03/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/02/31(اصلاحی) 1397/03/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 96/11/30 (اصلاحی) 1397/03/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 96/12/29(اصلاحی) 1397/03/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/01/31(اصلاحی) 1397/03/09
گزارش ماهانه منتهی به 1397/01/31 1397/02/09
گزارش ماهانه منتهی به 1396/12/29 1397/01/08
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1396/11/13 1396/12/28
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1396/11/30 1396/12/28
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/11/30 1396/12/28
گزارش ماهانه منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
عنوان گزارش ماهانه منتهی به 30/10/1396 1396/11/10
صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان 1396/10/17
گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان 1396/10/17
گزارش ماهانه صندوق آوای ثروت کیان 1396/10/13
صورت مالی سالانه منتهی به 1396/08/30(حسابرسی نشده) 1396/09/29
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/08/30(حسابرسی نشده) 1396/09/29
صورت های مالی 6 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/05/31 صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان (حسابرسی نشده) 1396/06/27
گزارش عملکرد 6 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/05/31 صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان (حسابرسی نشده) 1396/06/27
صورتهای مالی 3 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/02/31 صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان (حسابرسی شده) 1396/05/22
گزارش عملکرد 3 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/02/31 صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان (حسابرسی شده) 1396/05/22
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان برای دوره مالی 13 روزه منتهی به 1395/11/30 (حسابرسی نشده) 1396/04/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان برای دوره مالی 13 روزه منتهی به 1395/11/30 (حسابرسی نشده) 1396/04/04
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان برای دوره مالی 3 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/02/31(حسابرسی نشده) 1396/04/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان برای دوره مالی 3 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/02/31(حسابرسی نشده) 1396/04/04