مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آواي سهام کيان در تاريخ 1400/02/11ساعت 12 در خصوص تغییرات حق الزحمه حسابرس 1400/02/12
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/11/18 1399/12/12
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تصمیمات مجمع مورخ1399/11/18ساعت 12:00 1399/11/29
تصميمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آواي سهام کيان در تاريخ 1399/11/18 ساعت 12 1399/11/20
روزنامه رسمی تاریخ 1399/09/06صندوق آوای سهام کیان در خصوص مدت فعالیت صندوق 1399/09/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان- اول آذر 1399-در خصوص تغییر رکن حسابرس و متولی - مهمور به مهرسازمان بورس و اوراق بهادار 1399/09/11
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تصمیمات مجمع مورخ1399/09/01ساعت 12:00 1399/09/05
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تصمیمات مجمع مورخ1399/09/01ساعت 12:30 1399/09/05
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/09/01 ساعت 12:30 1399/09/02
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/09/01 ساعت 12 1399/09/02
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تصمیمات مجمع مورخ1399/07/30 1399/08/07
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/07/30 ساعت 12 1399/08/03
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تصمیمات مجمع مورخ1399/06/03 1399/06/12
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/06/03 ساعت 13 1399/06/03
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تصمیمات مجمع مورخ1399/05/19 1399/05/22
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/05/19 ساعت13:30 1399/05/20
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/05/19 ساعت13:00 1399/05/20
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تصمیمات مجمع مورخ1399/03/24 1399/04/03
صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/03/24 1399/03/24
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای صورتجلسه مورخ 1398/11/26 ساعت 14 1399/02/02
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای صورتجلسه مورخ 1398/11/26 ساعت 15 1399/02/02
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای صورتجلسه مورخ 1398/11/26 ساعت 14:30 1399/02/02
تصمیمات مجمع مورخ 1398.12.10 در خصوص قرادادهای فروش تعهدی 1398/12/12
مجمع مورخ 1398/11/26 بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ساعت 15:00 1398/12/04
مجمع مورخ 1398/11/26 تغییر کارمزد متولی و بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ساعت 14:30 1398/12/04
مجمع مورخ 1398/11/26 سالیانه ساعت 14:00 1398/12/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/01 صندوق سرمايه گذاري آواي سهام کيان 1398/08/01
تصمیمات مجمع مورخ 1398/03/22 مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار 1398/03/28
آگهی های ثبتی تغییر نام صندوق،تصویب صورت های مالی 1396/08/30، تمدید فعالیت ، انتقال واحدهای ممتاز و افزایش سقف تملک واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار 1397/12/28
صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان مورخ1397/11/06 ساعت14:30 1397/12/06
صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان مورخ1397/11/06 ساعت14 1397/12/05
تصمیمات مجمع مورخ 1397/11/06 ساعت 14:30(اصلاحیه) 1397/11/17
تصمیمات مجمع مورخ 1397/11/06 ساعت 14:00 (اصلاحیه) 1397/11/17
اصلاحی صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان 1397/11/10
اصلاحی صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان 1397/11/10
صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان 1397/11/08
صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان 1397/11/08
نامه تایید سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/12 مبنی بر تغییر مدیر 1397/09/25
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تغییر نام صندوق 1397/05/06
تایید سازمان جهت افزایش سقف میزان تملک واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار (غیر از مدیر و موسسان) 1397/03/30
نامه تایید سازمان جهت افزایش سقف میزان تملک واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار (غیر از مدیر و موسسان) 1397/03/06
نامه تایید سازمان جهت افزایش سقف میزان تملک واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار (غیر از مدیر و موسسان) 1397/03/06
امه تایید سازمان جهت تغییرات امیدنامه اعمال هزینه کارمزد متغیر ابطال واحدها سرمایه گذاری 1397/02/08
نامه تایید سازمان جهت تغییرات امیدنامه اعمال هزینه کارمزد متغیر ابطال واحدها سرمایه گذاری 1397/01/15
نامه تایید سازمان جهت تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/10/30 1396/11/18
نامه تایید سازمان جهت تصویب صورتهای مالی سالانه و تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1396/10/30 1396/11/18
نامه تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 13/10/1396 صندوق آوای ثروت کیان 1396/11/04
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/07/10 1396/08/16
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق 1396/03/20
تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1396/03/20
تأییدیه سازمان بورس در خصوص تغییر مدیر سرمایه گذاری 1395/10/25
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری آوای ثروت کیان مورخ 1394/07/26 1395/07/19