اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1400/02/11 1400/02/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/11/18 ساعت 12 1399/11/08
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان در اداره ثبت شرکتها مربوط به مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1402/10/14 1399/09/01
آگهی دعوت به مجمع تغییر متولی و حسابرس صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/09/01 ساعت 12 1399/08/20
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/07/30 ساعت 12 1399/07/21
افزایش سقف واحدهای صندوق از تعداد 300 هزار واحد به 400 هزار واحد 1399/06/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/06/03 ساعت 13 1399/06/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/05/19 1399/05/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/03/24 1399/03/12
آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي سهام کيان در تاريخ 1398/12/10 ساعت 14:00 1398/12/07
دعوت به مجمع صندوق آوای سهام کیان 1398/11/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق آوای سهام کیان 1398/11/13
آگهی دعوت به مجمع صندوق آوای سهام کیان 1398/07/22
انتشار اسامی حاضران در جلسه مجمع مورخ1398/03/22 1398/06/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای سهام کیان در تاریخ 1398/03/22 ساعت 13:00 1398/03/12
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق آوای ثروت کیان 1397/10/23
اعمال هزینه کارمزد متغیر ابطال برای واحدها سرمایه گذاری از تاریخ 1397/03/05 1397/03/09
روزنامه کثیرالانتشار جهت تغییرات امیدنامه اعمال هزینه کارمزد متغیر ابطال واحدها سرمایه گذاری 1397/02/08
نامه تایید سازمان جهت تغییرات امیدنامه اعمال هزینه کارمزد متغیر ابطال واحدها سرمایه گذاری 1397/01/15
مجمع مورخ 96/07/10 با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل شد 1396/07/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان 1396/07/03