آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان

بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان دعوت می شود تا در جلسه مجمع صندوق که راس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1396/07/10در آدرس تهران ،میدان آرژانتین،خیابان الوند، پلاک19،طبقه 4 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.