مجمع مورخ 96/07/10 با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل شد

اسامی حاضرین در مجمع : آقای علی نوریان، نماینده محترم گروه مالی نور انوار( سهامدار ممتاز صندوق) به عنوان رئیس مجمع، آقای فرهنگ قراگوزلو، نماینده محترم شرکت کارگزاری بورس آثل، (مدیر و سهامدار ممتاز صندوق) به عنوان ناظر مجمع، آقای محمد تکبیری، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز(متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع،سرکار خانم مریم محبی به عنوان دبیر مجمع