آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان در اداره ثبت شرکتها مربوط به مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1402/10/14

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان در اداره ثبت شرکتها مربوط به مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1402/10/14