اعمال هزینه کارمزد متغیر ابطال برای واحدها سرمایه گذاری از تاریخ 1397/03/05

باتوجه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر به بند 4-8 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان افزوده شد:
5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 15 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.
4% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 45 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.
3% قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 45 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.