دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان 1,000 %50.00
2 گروه مالی گسترش سرمایه کیان 600 %30.00
3 فرهنگ قراگوزلو 400 %20.00