ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران- میدان آرژانتین-خیابان الوند-پلاک19-طبقه چهارم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزي - تهران 1 تهران- میدان آرژانتین-خیابان الوند-پلاک19-طبقه چهارم 47180000 شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان