اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان در تاریخ 1395/08/23 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تصميمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آواي سهام کيان در تاريخ 1399/11/18 ساعت 12
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان- اول آذر 1399-در خصوص تغییر رکن حسابرس و متولی - مهمور به مهرسازمان بورس و اوراق بهادار
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تصمیمات مجمع مورخ1399/09/01ساعت 12:00
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان مورخ 1399/09/01 ساعت 12:00
صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان مورخ1397/11/06 ساعت14
نامه تایید سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/12 مبنی بر تغییر مدیر
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تغییر نام صندوق
تایید سازمان جهت افزایش سقف میزان تملک واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار (غیر از مدیر و موسسان)
انتقال بخشی از واحدهای ممتازصندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان
نامه تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 13/10/1396 صندوق آوای ثروت کیان
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1396/10/30