جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/14

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,848,775 91.55 4,053,827 98.28 3,936,154 98.37 3,713,024 97.72
اوراق مشارکت 30,716 1.52 16,454 0.4 16,619 0.42 16,572 0.44
سپرده بانکی 102,121 5.06 5,136 0.12 4,223 0.11 12,598 0.33
وجه نقد 49 0 50 0 50 0 50 0
واحد صندوق 5,104 0.25 6,335 0.15 9,262 0.23 22,714 0.6
گواهی سپرده کالایی 2,630 0.13 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 30,005 1.49 43,014 1.04 34,956 0.87 34,751 0.91
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,088,518 53.9 2,381,683 57.74 2,202,028 55.03 2,101,602 55.31