جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,759,602 90.95 4,596,644 97.08 4,134,572 97.84 3,851,250 98.28
اوراق مشارکت 31,296 1.62 16,252 0.34 16,390 0.39 16,317 0.42
سپرده بانکی 106,038 5.48 53,741 1.13 2,964 0.07 13,904 0.35
وجه نقد 49 0 50 0 50 0 50 0
واحد صندوق 5,064 0.26 6,531 0.14 6,843 0.16 0 0
گواهی سپرده کالایی 2,784 0.14 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 29,816 1.54 61,788 1.3 64,970 1.54 37,192 0.95
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,040,378 53.78 3,046,060 64.33 2,685,604 63.55 2,399,991 61.24